Pituture Copet marang Dhemenane (WS Rendra)

Alih basa: DS Aji[1]

Siti… Siti… Siti…?

(ana apa, Kang…)

Aku saiki ngerti kahananmu, Siti…

Aku ora bakal maneh meksa sliramu

Kawin karo aku

Lan nyingkur mlayu saka wong lanang kang ngopeni sliramu

 

(lawa-lawa yak-oyakan

Tengarane srengenge wus angslup

Aku nyanyi satengahe sesuci

Awakku kang seksi tak bilas banyune waspa

Ooo… kakang kekasihku

Dakantu neng pucuke lurung

Kanthi klambi warna dhadhu)

 

Nasibmu saiki wis lumayan Siti…

Saka babu dadi simpenane kepala jawatan

Kawin karo aku ngrusak kabejanmu

Iki dudu nggresah

Nanging aku pacen dudu bapak kang apik kanggo anakmu mbesuk

 

(lawa-lawa yak-oyakan

Tengarane ari wus ngancik sore

Ooo… angin

Ooo… kakang

Sarap-sarapku geter

Ngantu angete asihmu ngusapi waspaku)

 

Tresnamu… aku wus ora cubriya

Tapi tresna nomer loro

Ping pisan golekana kaslametan

Ati iki kudu ikhlas

Ngupaya kanggo mbesuke

Aja tanggung-tanggung

Apusana lananganmu

Kurasen bandhane

Kareben uripmu santosa

Minangka kepala jawatan, lananganmu iku normal

Seneng disogok,

Seneng korupsi,

Yen ta mbesuk ganti kokapusi

Iku wus lumrah

Maling ngapusi maling iku sebaene

Neng bebrayan maling, kehormatan iku mung gincu

Kang utama iku lelamisan

Kaping pindho wani

Kaping telu giat

Nomer papat iku teteg, najan ta goroh

Iki… iki lho ilmu maling

Dadi aja gojag-gajeg

Rakyat cilik ra isa ngalah terus

 

(lawa-lawa yak-oyakan ari gumanti wengi

Dina iki sliramu ora keduman kang…

Amarga lananganku wus teka bengi iki

Badhut pengung iku bakale akrobat ing peturonku)

 

Upayakna pijer munggah drajadmu

Usahakna kenal mentri, najan mung siji

Usahakna dadi dhemenane

Sambi dadi dhemenane mentri

Panggaha dadi dhemenane lananganmu kawak

Yen ta dheweke wegah kokrangkep

Kaya dene dheweke ngrangkep sliramu lan bojo-bojone

Tegese dheweke ra ngrumangsani

Dhupak wae

Aja cilik atimu merga kurang anggonmu sekolah

Anggere awakmu ijik nduweni supiyah lan awakmu ijik apik wujude

Ngomongmu ngawur ora apa-apa

Sing penting semangat, teteg, lan greget

Ya merga iku gambarane mentri

 

(lawa-lawa yak-oyakan

Tengarane wengi wus ngancik

Ngen-ngenku ngulandara ing satengahing pawai

Nalika gayeng, tanganmu nyenggol bokongku

Mangkono iku awake dhewe tetepungan

Ya sawise dakjejak sikilmu nalika iku

Lan saiki… saben sore

Pindhane gedhang mateng

Aku kangen tanganmu ngonceki)

 

Aku memuji kanggo anakmu mbesuk

Rina tumekane wengi jaganen dheweke

Kira-kira dheweke iku lanang, bagus

Gulangen tata carane wong padu

Aja wedi njegal saka mburi

Aja entuk mbiji wong saka watake

Merga mung ana loro

Bala utawa mungsuh

Bala isa apik sawetara

Lamun mungsuh salawase ala

Kudu ditumpes nganti sirna

Iki hakekate ilmu selamat

Ajarana anakmu nganti drajad kang dhuwur

Aja entuk dadi guru utawa professor

Cilaka pitulikur iku

Dhuwite ra ana, sanajan saiki sertifikasi

Yen bisa, dadia polisi, utawa tentara

Supayane ora susah tuku beras

Merga antuk saka Negara

Lan kanthi sragam utawa ora…

Hakke kang utama

Yenta mengko dheweke lamis kaya ibune

Lan watake lunyu kaya bapake, nah!

Iki kombinasi kang ngedab-edabi

Artine dheweke gampang mlebu politik

Sapa ngerti dadi anggota dewan kang misuwur

Mungkin bisa dadi mentri

 

(lawa-lawa yak-oyakan

Tengarane ngancik telenge wengi

Lampu-lampu murup

Para wanita pasang gincu

Lan kakang kandha neng endi aku lan sliramu bisa mutuske rindhu)

[1] Penulis adalah Ketua Umum PMII Rayon Ranggawarsita, mahasiswa Sastra Daerah FIB UNS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s